top of page

Rebeca Giesbrecht

Direkta vonne Niee Jennerazion

Rebeca es deep bejeistat met dee junge Jennerazion halpen Gott kjanen lieren opp een meenungsvolla un intressaunta Wajch. See schloot sikj dee Metoabeida Grupp em Juni 2021 aun, om dise deepe Bejeistrunk uttoläwen, endäm see LW Kjinja, LW Jugent un LW 1929 Deensten aunleit.

bottom of page